Guestbook

Any use of profane language or negative comments towards others will be immediately deleted by the Webmaster.

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

195 Comments

Reply OlegPhobreragtrillrith
4:02 PM on January 26, 2020 
РегиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?
Reply ArinaMilews
2:37 PM on January 15, 2020 
Ð?Ñ?ем пÑ?ивеÑ?, Ñ?оÑ?ела бÑ? поинÑ?еÑ?еÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? где вÑ? оÑ?дÑ?Ñ?аеÑ?е? СобиÑ?аемÑ?Ñ? Ñ? Ñ?емÑ?ей попÑ?Ñ?еÑ?еÑ?Ñ?воваÑ?Ñ? и Ñ?видели здеÑ?Ñ? Ñ?овеÑ?Ñ? длÑ? пÑ?Ñ?еÑ?еÑ?Ñ?венников. Ð?ообÑ?е желаем оÑ?пÑ?авиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? к моÑ?Ñ? за Ñ?Ñ?беж пÑ?имеÑ?но во ФÑ?анÑ?иÑ?, ХоÑ?ваÑ?иÑ? либо в ЧеÑ?ногоÑ?иÑ?. Ð?одÑ?кажиÑ?е где в Ñ?Ñ?о вÑ?емÑ? лÑ?Ñ?Ñ?е пÑ?овеÑ?Ñ?и оÑ?дÑ?Ñ??
Reply Michaelfaugs
12:28 AM on January 13, 2020 
Ð?еÑ?вÑ?м делом Ñ?ледÑ?еÑ? оÑ?иенÑ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? заÑ?ем вÑ?е-Ñ?аки нÑ?жнÑ? вÑ?Ñ?ки-Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?ли Ð?ам иÑ?пÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ? пÑ?оизвеÑ?Ñ?и иÑ?пÑ?авление Ñ?аÑ?ада Ñ?азве внÑ?Ñ?Ñ?енние Ñ?абоÑ?Ñ? на вÑ?Ñ?оÑ?е более 5Ñ?и меÑ?Ñ?ов, Ñ?о обÑ?Ñ?ной пÑ?иÑ?Ñ?авной леÑ?Ñ?ниÑ?ей Ñ?внÑ?й не обойÑ?иÑ?Ñ?. Ð?озволено, впÑ?Ñ?мÑ?, воÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?нÑ?ми леÑ?ами, впÑ?оÑ?ем коÑ?оÑ?Ñ?й делаÑ?Ñ?, еÑ?ли Ñ?абоÑ?ее Ñ?голок огÑ?аниÑ?ено или ежедневнÑ?й не Ñ?ваÑ?аеÑ? вÑ?емени длÑ? Ñ?боÑ?кÑ? Ñ?Ñ?Ñ?дной и гÑ?омоздкой конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии? Ð?Ñ?Ñ?ка-Ñ?Ñ?Ñ?а лÑ?Ñ?Ñ?ее Ñ?еÑ?ение.
Ð?Ñ?Ñ?ка-Ñ?Ñ?Ñ?а â?? Ñ?Ñ?о Ñ?боÑ?но-Ñ?азбоÑ?нÑ?е конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии вÑ?Ñ?оÑ?ного Ñ?ипа, Ñ?одеÑ?жаÑ?ие Ñ?азное конÑ?ингенÑ? Ñ?екÑ?ий, в завиÑ?имоÑ?Ñ?и поÑ?Ñ?едÑ?Ñ?вом модели.
Ð?аланÑ?а пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? Ñ?обой набоÑ? Ñ?екÑ?ий, Ñ?Ñ?еднÑ?Ñ? Ñ?Ñ?епенÑ? коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? не пÑ?евÑ?Ñ?аеÑ? полÑ?Ñ?оÑ?а меÑ?Ñ?ов, закÑ?еплÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? пÑ?иÑ?Ñ?елÑ? дабÑ? дÑ?Ñ?ге, внÑ?Ñ?Ñ?Ñ? коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? могÑ?Ñ? пÑ?опадаÑ?Ñ? наÑ?Ñ?илÑ? длÑ? Ñ?азмеÑ?ениÑ? Ñ?абоÑ?иÑ? и маÑ?еÑ?иалов. Такие вÑ?Ñ?ки имеÑ?Ñ? маÑ?Ñ?Ñ? пÑ?еимÑ?Ñ?еÑ?Ñ?в загодÑ? оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?ми подÑ?емнÑ?ми конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?иÑ?ми.
Ð?обилÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?ам бÑ?деÑ? инÑ?еÑ?еÑ?но: вÑ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?наÑ? пеÑ?едвижнаÑ? Ñ?ена
ЭÑ?о одно из Ñ?амÑ?Ñ? важнÑ?Ñ? пÑ?еимÑ?Ñ?еÑ?Ñ?в. Ð?Ñ?Ñ?ки-Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? не занимаÑ?Ñ? пÑ?опаÑ?Ñ?Ñ? меÑ?Ñ?а. Ð?Ñ? легко наделаÑ?Ñ? на обÑ?екÑ?Ñ? в Ñ?азобÑ?анном виде, беÑ?пÑ?иÑ?инно же беÑ?пÑ?епÑ?Ñ?Ñ?Ñ?венно пеÑ?емеÑ?аÑ?Ñ? Ñ?ообÑ?азно Ñ?абоÑ?ей плоÑ?ади в Ñ?обÑ?анном виде.
Ð?егкоÑ?Ñ?Ñ? и Ñ?добноÑ?Ñ?Ñ? монÑ?ажа и демонÑ?ажа.
Ð?инаÑ?еÑ? Ñ?оÑ?Ñ?оиÑ? из базÑ?, колеÑ? Ñ?о Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?ми опоÑ?ами Ñ?абоÑ?ей плоÑ?адки, кÑ?еплений, диагоналÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?жек и боковÑ?Ñ? леÑ?Ñ?ниÑ?. Ð? Ñ?обиÑ?аеÑ?Ñ?Ñ? единолиÑ?но в доволÑ?но Ñ?агов без какиÑ?-либо поÑ?Ñ?оÑ?онниÑ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?ов:
1) УÑ?Ñ?ановка базÑ?. Ð?Ñ?гÑ?менÑ? â?? оÑ?нова, Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?Ñ?аÑ? из Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?еÑ? балок, надежно закÑ?епленнÑ?Ñ? междÑ? Ñ?обой, колеÑ? и домкÑ?аÑ?ов, коÑ?оÑ?Ñ?е обеÑ?пеÑ?иваÑ?Ñ? ленÑ? вÑ?Ñ?ки.
2) УÑ?Ñ?ановка Ñ?амÑ? пеÑ?вого Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а, Ñ?Ñ?о Ñ?кÑ?еплÑ?Ñ?Ñ? диагоналÑ?нÑ?ми балками.
Ð?Ñ?оме Ñ?Ñ?Ñ?анавливаÑ?Ñ? Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ие Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?, Ñ?оединÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? они Ñ?оÑ?азмеÑ?но пÑ?инÑ?ипÑ? «Ñ?Ñ?Ñ?ба в Ñ?Ñ?Ñ?бÑ?».
3) УÑ?Ñ?ановка наÑ?Ñ?илов. Ради Ñ?добÑ?Ñ?ва монÑ?ажа и подÑ?ема наÑ?Ñ?илÑ? изгоÑ?авливаÑ?Ñ? из
неÑ?колÑ?киÑ? Ñ?аÑ?Ñ?ей. Ð? Ñ?же впоÑ?ледÑ?Ñ?вии Ñ?Ñ?Ñ?ановки наÑ?Ñ?илов Ñ?Ñ?авÑ?Ñ?Ñ?Ñ? заÑ?иÑ?нÑ?е огÑ?аждениÑ?.
Ð?емонÑ?аж пÑ?оиÑ?Ñ?одиÑ? в обÑ?аÑ?ном поÑ?Ñ?дке. Ð?елиÑ?еÑ?Ñ?венно, воеже вовек вид, Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ие в демонÑ?аже, бÑ?ли в каÑ?каÑ? и близко Ñ? зоной демонÑ?ажа вÑ?Ñ?ки не бÑ?ло поÑ?Ñ?оÑ?онниÑ?.
Ð?ногоÑ?Ñ?нкÑ?ионалÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?еÑ?моÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ади неболÑ?Ñ?ие габаÑ?иÑ?Ñ? вÑ?Ñ?ки-Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?добно влаÑ?Ñ?воваÑ?Ñ? около пÑ?оведении Ñ?оÑ?нÑ?й внÑ?Ñ?Ñ?и, Ñ?ак и Ñ?наÑ?Ñ?жи помеÑ?ениÑ?.
Ð?одÑ?лÑ?наÑ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?иÑ?.
ЭÑ?о позволÑ?еÑ? опеÑ?аÑ?ивно менÑ?Ñ?Ñ? Ñ?множение вÑ?Ñ?ки Ñ? иÑ?полÑ?зованием дополниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?екÑ?ий.
Reply Melissa
3:14 PM on December 12, 2016 
Thank you so much for your display, whenever I drive by I smile and feel that special warmth feeling especially on the days when I need it the most.
Reply cindy donnells
9:52 AM on December 22, 2015 
This is the "BEST EVER". Congrats for a wonderful display and such great Christmas Spirit. Love the Lobster addition too.
Mom
Reply Kristin
5:33 PM on December 19, 2015 
Your house always makes me so happy. Thank you so much for doing such a lovely thing to share every year.
Reply Natalie
7:54 PM on December 2, 2015 
Chris and Ann, you guys are amazing. The house always looks awesome, but what you do to raise money is beyond words. Keep up the good work. Have a very Merry Christmas and a Happy New Year!
Reply Pauline Davey
8:53 PM on December 17, 2014 
Chris and Ann,
Brought our 3 1/2 grandson to your home. He was truly amazed with all that he saw. Seeing his face light up brought back great memories-my children's youth and of course ours. Thank you so much for bringing JOY and HAPPINESS to "all" the children of Milford and surrounding areas. MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!
Pauline and John Davey
Reply cindy donnells
12:01 PM on December 16, 2014 
These are the most beautiful and creative house decorations I've ever seen.
The Manger is so very real and respectful. A true tribute to the meaning of Christmas.
Christmas would not be complete without a dragon by a lake !. Oh, what fun.
You really worked hard. You are the Christmas spirit personified. Thank you.
Reply Ronnie
8:19 PM on December 14, 2014 
My name is Ronnie and you have good decorations. Thank you